ទំនាក់ទំនង

ផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​យើង…

យើង​ស្វែងរក​គម្រោង​ប្រកបដោយ​ការច្នៃប្រឌិត និង​ឱកាស​ចម្រុះ​យ៉ាងសកម្ម ដូចជា​កិច្ចសហការ ព័ត៌មាន​ឧស្សាហកម្ម និង​សំណើ​សំណើ។
ទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈ info@interiordesigncambodia.com ឬតាមរយៈការិយាល័យក្នុងតំបន់របស់យើង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យទៅវិញទៅមក។

go top